คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (ค.ต.ป.)

แชร์หน้านี้

นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ค.ต.ป.
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี /กรรมการ


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย / กรรมการ


นายประสงค์ พูนเธนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง / กรรมการ


นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ / กรรมการ


นางเมธินี เทพมณี
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน / กรรมการ


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / กรรมการ


นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง / กรรมการ


นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการ


นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการ


ศ. กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรโณ
กรรมการ


รศ.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการ


รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ


นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการ


นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ


รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ


นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร. / กรรมการและเลขานุการ


นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. / กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


40

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลปี 2019 ของ IMD ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 4...


ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง