คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (ค.ต.ป.)

แชร์หน้านี้

นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ค.ต.ป.
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี /กรรมการ


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย / กรรมการ


นายประสงค์ พูนเธนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง / กรรมการ


นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ / กรรมการ


หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน / กรรมการ


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / กรรมการ


นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อธิบดีกรมบัญชีกลาง / กรรมการ


นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการ


นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการ


ศ. กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรโณ
กรรมการ


รศ.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการ


รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ


นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการ


นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ


รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ


นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร. / กรรมการและเลขานุการ


รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย / กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ