คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (ค.ต.ป.)

แชร์หน้านี้

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร
รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ค.ต.ป.
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี /กรรมการ


นายลวรณ แสงสนิท
ปลัดกระทรวงการคลัง / กรรมการ


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย / กรรมการ


นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ / กรรมการ


นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน / กรรมการ


นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / กรรมการ


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
อธิบดีกรมบัญชีกลาง / กรรมการ


นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการ


นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการ


ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรโณ
กรรมการ


นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการ


รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ


นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
กรรมการ


นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
กรรมการ


นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
กรรมการ


นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร. / กรรมการและเลขานุการ


นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. / กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ