หนังสือเวียน ก.พ.ร.

แชร์หน้านี้

หนังสือเวียน :: หนังสือเวียน ก.พ.ร.

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว6 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรียน ปลัดกระทรวง จำนวน 18 ส่วนราชการ)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว5 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชกรไม่สังกัดกระทรวงฯ จำนวน 22 ส่วนราชการ)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว1 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขอจัดตั้งและการประเมินผลหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ