หนังสือเวียน ก.พ.ร.

แชร์หน้านี้

หนังสือเวียน :: หนังสือเวียน ก.พ.ร.

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว9 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว8 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว7 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชนและการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
(เอกสารที่อ้างถึง)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 6 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 5 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง กำหนดการมอบอำนาจสำหรับการปฏิบัติราชการที่แตกต่างจากมาตรา 23 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว4 เรื่อง แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 3 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 2 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 1 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ