หนังสือเวียน ก.พ.ร.

แชร์หน้านี้

หนังสือเวียน :: หนังสือเวียน ก.พ.ร.

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว10 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การดำเนินการให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1222/102-126 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)"