หนังสือเวียน ก.พ.ร.

แชร์หน้านี้

หนังสือเวียน :: หนังสือเวียน ก.พ.ร.

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 26 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ จากประชาชน)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 22 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 21 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 20 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดิทัศน์

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 19 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง เลื่อนการแจ้งผลการพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 16 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การส่งคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 15 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การส่งคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 14 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม และแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 13 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 12 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 10 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (หัวหน้าส่วนราชการ)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 9 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการ 76 จังหวัด)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 8 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ปลัดกระทรวง 16 กระทรวง)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 8 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (อธิบดี /หัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าอธิบดี 137 ส่วนราชการ)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 6 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 5 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) (ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดฯ

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 4 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) (กระทรวง)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 3 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 2 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561