คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)

แชร์หน้านี้

นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี / ประธานกรรมการ


นายสุรพล นิติไกรพจน์
กรรมการ


นายรณภพ ปัทมะดิษ
กรรมการ


นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
กรรมการ


นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ / กรรมการ


นายดิสทัต โหตระกิตย์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา / กรรมการ


นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ / กรรมการและเลขานุการ