งานวิจัย สำนักงาน ก.พ.ร.

แชร์หน้านี้

ศูนย์ความรู้ :: งานวิจัย สำนักงาน ก.พ.ร.

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study) โครงการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ Thailand 4.0 กรณีศึกษา : บทบาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

การเสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารราชการในภูมิภาค และพัฒนาปรับปรุงการจัดความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ

โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการปฏิบัติราชการกรณีกรมไม่เป็นนิติบุคคลตามร่าง พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ....

โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมขององค์การมหาชน

แนวทางพัฒนาการประเมินผลองค์การมหาชนด้วยระบบสารสนเทศ

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. 2559-2561

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐบาล

การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จัดทำห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) ในระดับพื้นที่

การดำเนินงานตามโครงการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการสำหรับกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและสังคม

การประเมินผลการมอบอำนาจของส่วนราชการ

การประเมินผลองค์การมหาชนและหน่วยงานกำกับของรัฐ

การปรับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของส่วนราชการ

โครงการการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานจังหวัดให้มีศักยภาพสูงเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต (Thailand 4.0)

การพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ

การศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ข้าวไทย

การศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และโครงสร้างองค์กรด้านการมาตรฐานของประเทศไทย

การศึกษาเพื่อวางระบบบริหารจัดการในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติ รายงานผลการศึกษาเพื่อวางระบบบริหารจัดการในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติ

การศึกษาการจัดสรรสิ่งจูงใจของส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษา และจังหวัด

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ

การศึกษาความเหมาะสมรูปแบบระบบบริหารจัดการและกลไกการทำงานภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

การศึกษาระบบกฎหมายที่ใช้บังคับกับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

โครงการศึกษาวิจัยและประเมินผลเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

รายงานการศึกษาหน่วยงานราชการรูปแบบใหม่ (ฉบับสมบูรณ์)

รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจ ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550