การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (การทำแผน BCP)

แชร์หน้านี้

รายละเอียดการจัดทำ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมในสภาวะวิกฤต (BCP)
แผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) และแบบประเมินตนเองเบื้องต้น (BCP Checklist)
และแนวทางการจัดส่ง

1. แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) คือ แผนที่กำหนดแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานหยุดชะงัก เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานบริการภาครัฐที่สำคัญต่อประชาชน โดยสามารถใช้แบบฟอร์มเดิมที่หน่วยงานมี หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนะนำและศึกษาตัวอย่างได้ดังนี้

หน่วยงาน

Template(ไฟล์ .docx

ตัวอย่าง

กรม องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ มหาวิทยาลัย


กรมสรรพากร

สำนักงาน ก.พ.ร.

จังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


2. แผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) เป็นภาพที่จะแสดงความเชื่อมโยงองค์ประกอบที่สำคัญของแผน BCP หน่วยงาน เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริหารในการพิจารณาภาพรวมและความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผน โดยสามารถดาวน์โหลด Template และศึกษาตัวอย่างได้ดังนี้

<

หน่วยงาน

Template (ไฟล์ .pptx)

ตัวอย่าง

กรม องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
องค์กรอิสระ มหาวิทยาลัย


กรมสรรพากร

สำนักงาน ก.พ.ร.

จังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


3. แบบประเมินตนเองเบื้องต้น (BCP Checklist) เป็นแบบประเมินออนไลน์ที่ใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบที่สำคัญของแผน BCP หน่วยงาน รวมทั้งประเด็นที่คณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งในเรื่องการนำระบบ e-Service และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ รวมถึงการบริการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน โดยสามารถดาวน์โหลด Template และศึกษาตัวอย่างได้ดังนี้

หน่วยงาน

Template(ไฟล์ .docx)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างแบบฟอร์ม Online

กรม องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ มหาวิทยาลัย

จังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


4. แนวทางการจัดส่ง

ประเภทหน่วยงาน

แผน BCP และ Strategy Map

Checklist

ส่วนราชการระดับกรม
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ

ส่ง 4 ไฟล์ต่อไปนี้ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.
ทาง e-mail : opdcbcm@opdc.go.th

   (1) แผน BCP (.docx)
   (2) แผน BCP (.pdf)
   (3) Strategy Map (.pptx)
   (4) Strategy Map (.pdf)

แต่ละหน่วยงานกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่นี่

ส่วนราชการส่วนภูมิภาค

ส่ง 4 ไฟล์ต่อไปนี้ ไปยังสำนักงานจังหวัด
    • แผน BCP (.docx)
    • แผน BCP (.pdf)
    • Strategy Map (.pptx)
    • Strategy Map (.pdf)

จากนั้น สำนักงานจังหวัดรวบรวมจัดส่งสำนักงาน ก.พ.ร.
ทาง e-mail : opdcbcm@opdc.go.th

แต่ละหน่วยงานกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่นี่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่ง 4 ไฟล์ต่อไปนี้ไปไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.
ทาง e-mail : opdcbcm@opdc.go.th

    • แผน BCP (.docx)
    • แผน BCP (.pdf)
    • Strategy Map (.pptx)
    • Strategy Map (.pdf)

สำเนาแผน BCP ให้จังหวัดที่ตั้งอยู่ทราบด้วย

แต่ละหน่วยงานกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่นี่

มหาวิทยาลัย

ส่ง 4 ไฟล์ต่อไปนี้ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
   • แผน BCP (.docx)
   • แผน BCP (.pdf)
   • Strategy Map (.pptx)
   • Strategy Map (.pdf)

• จากนั้น สกอ. รวบรวมจัดส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ทาง e-mail : opdcbcm@opdc.go.th

แต่ละหน่วยงานกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่นี่

ส่วนราชการส่วนกลาง
ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

ส่ง 2 ไฟล์ต่อไปนี้ไปยังกรมต้นสังกัด

  (1) แผน BCP (.docx)
  (2) แผน BCP (.pdf)

สำเนาแผน BCP ให้จังหวัดที่ตั้งอยู่ทราบด้วย
โดยไม่ต้องดำเนินการจัดทำ Strategy Map เนื่องจากกรมต้นสังกัด เป็นผู้จัดทำในภาพรวม

ไม่ต้องดำเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น 

 จังหวัด 

 กรม 

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 


   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @opdcteam