ไฟล์ดาวน์โหลด

แชร์หน้านี้

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) :: ไฟล์ดาวน์โหลด

กรณีตัวอย่างการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลโดย นางวารุณี เตยต่อวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

การประชุมสัมมนา -แนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย เลขาธิการ ก.พ.ร. (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์)

การประชุมสัมมนา -แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โดย เลขาธิการ ก.พ.ร.

การประชุมสัมมนา -แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย เลขาธิการ ก.พ.ร. (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์)

การประชุมสัมมนา -แนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริมธรรมาภิบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา

การประชุมสัมมนา -แนวทางการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ โดย คุณพรวิลัย เดชอมรชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (12 ก.ย.2557)

คู่มือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

คู่มือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

นร0505/ว111 การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 (7 เม.ย. 59)

แบบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

รายงานสรุปข้อร้องเรียน -ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559

รายงานสรุปข้อร้องเรียน -มกราคม 2560 - มีนาคม 2559

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือนแรก)

สรุปคำถาม – คำตอบ -เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)