คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

แชร์หน้านี้

นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ.ร.


นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธาน ก.พ.ร.
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง
รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์


คุณพรทิพย์ จาละ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์


นายปรีชา วัชราภัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารรัฐกิจ


ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์


นายไมตรี อินทุสุต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ
นางจุรี วิจิตรวาทการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมวิทยา


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ


นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ