คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

แชร์หน้านี้

นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ.ร.


นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธาน ก.พ.ร.
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง
รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์


นายจเด็จ อินสว่าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์


คุณพรทิพย์ จาละ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์


นายปรีชา วัชราภัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารรัฐกิจ


ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์


นางจุรี วิจิตรวาทการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมวิทยา


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ


นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ


878

เขต/อำเภอทั้งหมดของประเทศไทย


ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง