คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

แชร์หน้านี้

นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ.ร.


นายอนุชา นาคาศัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธาน ก.พ.ร.
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง


ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์


นายไมตรี อินทุสุต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์
ว่าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
นายนรชิต สิงหเสนี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมวิทยา
ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารรัฐกิจ
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติรัฐ
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ