คณะผู้บริหาร

แชร์หน้านี้


นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นายณรงค์ บุญโญ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางนันทนา ธรรมสโรช
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นายวิชิตร์ แสงทองล้วน
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 2

นางสาววิริยา เนตรน้อย
ผอ.กองมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ

นางดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 3

นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 1

นางศิริพร วัยวัฒนะ
ผอ.กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล
ผอ.กองกฏหมายและระเบียบราชการ

นางวิภาดา ตริตระการ
ผอ.สำนักงานเลขาธิการ

นางศิริเนตร กล้าหาญ
ผอ.กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
ผอ.กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายณัฏฐา พาชัยยุทธ
ผอ.การกองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ