คณะผู้บริหาร

แชร์หน้านี้


นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางนันทนา ธรรมสโรช
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางศิริพร วัยวัฒนะ
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นางสาววิริยา เนตรน้อย
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นายวิชิตร์ แสงทองล้วน
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.

นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล
ผอ.กองกฏหมายและระเบียบราชการ

นางสาวอโนมา จัตตารีส์
ผอ.กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

นางศิริเนตร กล้าหาญ
ผอ.กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

นายณัฏฐา พาชัยยุทธ
ผอ.กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

นางดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 1

นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 2

นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
ผอ.กองพัฒนาระบบการบริหารงานส่วนภูมิภาค

นางสาว
ผอ.สำนักงานเลขาธิการ

นางสาวนภนง ขวัญยืน
ผอ.กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ

นางสาวณฐิณี สงกุมาร
ผอ.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ