วีดิทัศน์

แชร์หน้านี้

ศูนย์ความรู้ :: วีดิทัศน์

วีดิทัศน์ เรื่องขยะไม่ไร้สาระ

วีดิทัศน์ เรื่องการบริการดิจิทัลของภาครัฐตามวงจรธุรกิจ

วีดิทัศน์ เรื่องหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

วีดิทัศน์ บริการภาครัฐยุคใหม่ ก้าวไกล ใส่ใจประชาชน