วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

แชร์หน้านี้


วิสัยทัศน์

" ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกลไกผลักดันการพัฒนาประเทศ "

พันธกิจ

         มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการทำงานของ ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา 3/1 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ภารกิจหลักของสำนักงาน ก.พ.ร. มีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย (พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี) กําหนด 

    2.1  งานวิเคราะห์  วิจัยและเสนอความเห็น

  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบราชการ ในการจัดโครงสร้างระบบราชการ การแบ่งส่วนราชการ การพัฒนาองค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น การอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ การตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน(กพม.) และคณะรัฐมนตรี
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และคณะรัฐมนตรี
  • การจัดทํารายงานประจําปี เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการ และงานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  

    2.2  การให้คําปรึกษาแนะนําเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อันจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ

    2.3  การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

    2.4  การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
         ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐไทยให้มีความเป็นเลิศ ยกระดับประสิทธิภาพงานบริการ พัฒนานวัตกรรม ให้เข้าถึงง่าย สะดวก หลากหลายรูปแบบ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
         ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยดำเนินการเฉพาะภารกิจที่สำคัญ จำเป็น และคุ้มค่า มีโครงสร้างที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
         พัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยยึดพื้นที่อย่างเป็นองค์รวมกับทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกประชารัฐ ออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานที่รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ พร้อมทั้งบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ
         พัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้เป็นผู้นำที่มีขีดสมรรถนะสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสรรหาและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้าสู่ระบบราชการ

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         ส่งเสริมสนับสนุนในการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในระบบราชการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของภาครัฐให้โปร่งใส ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้แก่ระบบราชการไทย

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน
         ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทันสมัย เป็นธรรม เอื้อต่อการบริหารราชการแผ่นดินและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 16 กันยายน 2557 18:30:57 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561 11:04:27