ข่าวรับสมัครงาน

แชร์หน้านี้

พฤศจิกายน 2561

30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงาน ก.พ.ร
20 พฤศจิกายน 2561 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ของสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงาน ก.พ.ร
6 พฤศจิกายน 2561 การคัดเลือก จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงาน ก.พ.ร.
ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 256032

อันดับประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สุดใน...