เอกสารคู่มือต่าง ๆ

แชร์หน้านี้

ศูนย์ความรู้ :: คู่มือ

แนวทางการปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

การยกร่างกฎหมาย

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

การมอบรางวัลเลิศรัฐ

การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดโครงสร้างส่วนราชการ

การดินเนินงานโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

การประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน

คู่มือการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.ร. รวม 30 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก (ภาษาไทย)

คู่มือการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.ร. รวม 30 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก (ภาษาอังกฤษ)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

คู่มือสำหรับประชาชน : การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่