สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ครั้งที่ 2/2563

แชร์หน้านี้

         
        เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้แก่

        - แนวทางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนา และส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) และคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)

        - แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนขององค์การมหาชน

        - รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        - แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนในอนาคต โดยมีภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการในระยะแรก ได้แก่ 1. การสร้างความโปร่งใสขององค์การมหาชน (Open PO) ผ่านการจัดทำ PO Web Portal เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การมหาชนให้เป็นที่รู้จักและมีฐานข้อมูล (Dashboard) เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนในระยะยาว 2. การจัดกลุ่มองค์การมหาชน (PO Classification) เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์การมหาชนตามศักยภาพของแต่ละแห่ง และ 3. การนำเสนอผลงานเด่น บทความสำคัญและคลิปประชาสัมพันธ์ขององค์การมหาชน (PO Show cases) เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์การมหาชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น


กองกิจการองค์การมหาชนฯ / ข้อมูล
กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ