ปฏิทินกิจกรรม

แชร์หน้านี้


9 กันยายน 2563

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

10 กันยายน 2563

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563

กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชน (สื่อสัญจร)

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

11 กันยายน 2563

กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชน (สื่อสัญจร)

การประชุมชี้แจงกรอบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (PO)

14 กันยายน 2563

การประชุมชี้แจงกรอบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (PA)

15 กันยายน 2563

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

16 กันยายน 2563

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

17 กันยายน 2563 - 19 กันยายน 2563

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

21 กันยายน 2563

การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

22 กันยายน 2563

การประชุมประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ (กระทรวงวัฒนธรรม)

23 กันยายน 2563

การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 11/2563

24 กันยายน 2563

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 4/2563