ปฏิทินกิจกรรม

แชร์หน้านี้


1 พฤศจิกายน 2562

การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 5/2562
การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 5/2562

4 พฤศจิกายน 2562

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. 2562
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. 2562

6 พฤศจิกายน 2562

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีศึกษาดูงาน สำนักงาน ก.พ.ร.
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีศึกษาดูงาน สำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 4/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 4/2562

7 พฤศจิกายน 2562

การประชุม กพม. ครั้งที่ 3/2562
การประชุม กพม. ครั้งที่ 3/2562

11 พฤศจิกายน 2562

การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการให้บริการและการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการให้บริการและการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

13 พฤศจิกายน 2562

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2562

14 พฤศจิกายน 2562

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 5/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 5/2562

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะศึกษาดูงานหลักสูตร Strategic Human Resource and Business Leadership
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะศึกษาดูงานหลักสูตร Strategic Human Resource and Business Leadership

15 พฤศจิกายน 2562

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 10/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 10/2562

18 พฤศจิกายน 2562

การประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 10/2562
การประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 10/2562

19 พฤศจิกายน 2562

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 4/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 4/2562

การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 2/2562
การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 2/2562

20 พฤศจิกายน 2562

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ศึกษาดูงานสำนักงาน ก.พ.ร. ในหัวข้อ Transformation of Public Sector Organization Strategies for faster, easier and cheaper service delivery
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ศึกษาดูงานสำนักงาน ก.พ.ร. ในหัวข้อ Transformation of Public Sector Organization Strategies for faster, easier and cheaper service delivery

25 พฤศจิกายน 2562

การประชุม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก
การประชุม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก

26 พฤศจิกายน 2562

การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เจรจานอกรอบ)
การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เจรจานอกรอบ)

27 พฤศจิกายน 2562

การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เจรจานอกรอบ)
การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เจรจานอกรอบ)

29 พฤศจิกายน 2562

การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เจรจานอกรอบ)
การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เจรจานอกรอบ)