ปฏิทินกิจกรรม

แชร์หน้านี้


1 เมษายน 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน

2 เมษายน 2564

ประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ

ประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ

19 เมษายน 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกลไกทางกฎหมายเพื่อบูรณาการการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 4/2564

27 เมษายน 2564

ประชุม อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

28 เมษายน 2564

ประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 3/2564

29 เมษายน 2564

ประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม

ประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 3/2564