ปฏิทินกิจกรรม

แชร์หน้านี้


1 กรกฎาคม 2562 - 2 กรกฎาคม 2562

การประชุมการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2 กรกฎาคม 2562

การประชุมทบทวนระบบบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค
การประชุมทบทวนระบบบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค

4 กรกฎาคม 2562

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. (ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ)
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. (ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ)

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership : OGP) ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership : OGP) ครั้งที่ 1/2562

5 กรกฎาคม 2562

การศึกษาดูงานการบริหารการจัดองค์กรและการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
การศึกษาดูงานการบริหารการจัดองค์กรและการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

การประชุมรับฟังความเห็นเรื่องการพัฒนางานบริการภาครัฐด้านการท่องเที่ยว
การประชุมรับฟังความเห็นเรื่องการพัฒนางานบริการภาครัฐด้านการท่องเที่ยว

8 กรกฎาคม 2562

การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4
การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4

9 กรกฎาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ครั้งที่ 6/2562
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ครั้งที่ 6/2562

การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

10 กรกฎาคม 2562

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน ด้วยแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ”
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน ด้วยแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ”

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน ด้วยแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ”
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน ด้วยแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ”

11 กรกฎาคม 2562

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ด้านการขอใช้ไฟฟ้า/ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน)
การรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ด้านการขอใช้ไฟฟ้า/ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน)

การบรรยาย เรื่อง แนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ
การบรรยาย เรื่อง แนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ

12 กรกฎาคม 2562

การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างขีดสมรรถนะ เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างขีดสมรรถนะ เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562

คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. และร่วมหารือการเตรียมงาน The 2nd ASEAN-ROK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation
คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. และร่วมหารือการเตรียมงาน The 2nd ASEAN-ROK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation

18 กรกฎาคม 2562 - 19 กรกฎาคม 2562

การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างขีดสมรรถนะ เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างขีดสมรรถนะ เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

18 กรกฎาคม 2562

การประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาการให้บริการของภาครัฐ และทิศทางการพัฒนาการให้บริการแบบดิจิทัล
การประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาการให้บริการของภาครัฐ และทิศทางการพัฒนาการให้บริการแบบดิจิทัล

การประชุมทบทวนระบบบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค
การประชุมทบทวนระบบบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค

การประชุม อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3/2562

คณะข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ศึกษาดูงานหน่วยงานภาคเอกชน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
คณะข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ศึกษาดูงานหน่วยงานภาคเอกชน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

19 กรกฎาคม 2562

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาระบบบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค
การลงพื้นที่เพื่อศึกษาระบบบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 4/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 4/2562

24 กรกฎาคม 2562

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ด้านการพัฒนางานบริการภาครัฐ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ SMEs
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ด้านการพัฒนางานบริการภาครัฐ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ SMEs

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ด้านงานตรวจคนเข้าเมือง
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ด้านงานตรวจคนเข้าเมือง

25 กรกฎาคม 2562

การทบทวนระบบบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค
การทบทวนระบบบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค

การประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 6/2562
การประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 6/2562

26 กรกฎาคม 2562

คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. และร่วมหารือการเตรียมงาน The 2nd ASEAN-ROK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation
คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. และร่วมหารือการเตรียมงาน The 2nd ASEAN-ROK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 6/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 6/2562