สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : เอกสารและสื่อ 2554

แชร์หน้านี้

2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550

ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ส่วนราชการระดับกรม)

 • คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA
 • แบบฟอร์มการรายงานผล PMQA
 • โปรแกรม FL และ Certify FL
 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2554 (กรม)
  • ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน 
    ส่วนราชการระดับจังหวัด
   • ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน  
   • คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA
   • แบบฟอร์มการรายงานผล PMQA
   • เอกสารประกอบการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   • โปรแกรม FL และ Certify FL
   • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2554 (จังหวัด)
   • สถาบันอุดมศึกษา

    ความรู้เกี่ยวกับ PMQA

    ทำเนียบที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การ ปี 2554 

    จังหวัดที่มีผลการดำเนินการในแต่ละหมวดโดดเด่น เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

    แบบสอบถาม