สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : เอกสารและสื่อ 2561

แชร์หน้านี้

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2553 | 2552 

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 [Ebook]  [Pdf] 

ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่รางวัลเลิศรัฐ
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561

1. เกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561)

2. การสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชนเกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 และ 22 มกราคม 2561 สมัครภายในวันที่ 12 มกราคม 2561

3. เอกสารเผยแพร่

4. วีดิทัศน์