การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Agenda 6 การลดอุบัติเหตุทางถนน

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ในประเด็นที่ 6 การลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ พร้อมทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อน Joint KPIs จำนวน 17 หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 ท่าน

         การกำหนดประเด็นของ (ร่าง) Joint KPIs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาจากประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศ (Pain Point) ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Value Chain Thailand) รวมถึงประเด็นการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) คณะต่าง ๆ โดยมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

         1. ที่ประชุมเห็นชอบร่าง Value Chain Agenda 6 การลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ Value Chain ที่ 070105 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

         2. พิจารณาเห็นชอบหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ของแต่ละ Value Chain โดยมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณากำหนดตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อน Joint KPI นี้ ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรวบรวมเสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรี ต่อไป