การประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3/2566

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีการพิจารณาและรับทราบวาระต่าง ๆ ดังนี้

         1. พิจารณาเห็นชอบข้อเสนอการส่งเสริมและยกระดับภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ระยะที่ 2 (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem : OG & MP : Phase 2) ดังนี้

             1.1 การผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก OGPs อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐเปิดให้ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนางานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
             1.2 การพัฒนารูปแบบ (Model) หุ้นส่วนความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ โดยการพัฒนา Model หุ้นส่วนความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ เช่น PM 2.5 , Payment for Ecosystem Service : PES) , Partnership School เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
             1.3 การขยายผลการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำ Model OG&MP ไปทดลองใช้ในพื้นที่ปฏิบัติการ ในลักษณะ Government Innovation Lab เพื่อนำไปสู่การยกร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด ที่มีความสมบูรณ์
             1.4 การส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกับภาครัฐ โดยการเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามาร่วมทำกิจกรรม รวมทั้งเข้ามาเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ฯลฯ
             1.5 การยกระดับการมีส่วนร่วมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation Platform) โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางด้านการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation Platform) ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ณ จุดเดียว
             1.6 การพัฒนาเรื่องการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) โดยการพัฒนาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจังหวัด เพื่อตอบโจทย์ที่สำคัญของประเทศ

         2. รับทราบการดำเนินงาน 4 เรื่อง ประกอบด้วย

             2.1 รายงานความก้าวหน้า เรื่องการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory budgeting) ระดับท้องถิ่น ณ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
             2.2 รายงานความก้าวหน้า เรื่องการพัฒนาระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem : OG & MP)  ในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่
             2.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม Opengov Space การเปิดพื้นที่สาธารณะให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาใช้ประโยชน์
             2.4 รายงานผลการประเมินสิทธิในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Open Government Partnership (OGP) ปี พ.ศ.2566