การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 Agenda 4 รายได้ของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. - 15.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ในประเด็น 4 รายได้ของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP โดยมี นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ พร้อมทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อน Joint KPIs จำนวน 54 หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 235 ท่าน

         การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อยืนยันหน่วยงานงานสนับสนุนในการขับเคลื่อน Joint KPIs พร้อมทั้งพิจารณาตัวชี้วัดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเผื่อผลักดันเป้าหมายรายได้ของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP โดยมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

         1. เห็นชอบหน่วยงานสนับสนุนของแต่ละ Value Chain ของ Agenda 4 รายได้ของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP โดยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ Value Chain ที่

             - 080101 วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดย่อมรายใหม่ในประเทศเพิ่มขึ้น
             - 080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิทัลดีขึ้น
             - 080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
             - 080303 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
             - 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
             - 160201 ผู้ประกออบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

         2. เห็นชอบ (ร่าง) ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน Joint KPIs Agenda 4 รายได้ของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ในการผลักดัน Value Chain ต่าง ๆ โดยขอให้หน่วยงานรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด และส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. อีกครั้ง เพื่อรวบรวมเสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรีต่อไป