สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 5/2561

แชร์หน้านี้

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาคำขอจัดตั้งองค์การมหาชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และข้อหารือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ