การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้