การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 6/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 6/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

         1.พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน โดยมีตัวชี้วัดระดับกระทรวง หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง จำนวนรวม 20 ตัวชี้วัด รวมทั้งรับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ระดับกรม จำนวน 19 ตัวชี้วัด

         2.พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ของ 35 จังหวัด จำนวน 9 ตัวชี้วัด และเห็นชอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

         3.ให้ความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้ง 76 จังหวัด ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศจพ. เพื่อถ่ายทอดลงไปทั้ง 76 จังหวัด

         4. รับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการดำเนินงาน และเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อ.ก.พ.ร.ฯ ได้แก่ การจัดกลุ่มตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) การกำกับติดตามตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดตามภารกิจพื้นฐานของจังหวัด (Function KPIs / Area KPIs) และการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการและจังหวัด