ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2565มกราคม 256521 มกราคม 2565 ประกาศราคากลาง.โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ
19 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มกราคม 2565 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ประจําปีงบประมาณ 2565 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
14 มกราคม 2565 ประกาศราคากลาง.โครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
13 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Zoom Meetig Busiess Bundle 10 Licenses Annual 1 Year โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวมและการมองภาครัฐแห่งอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน +9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง