การอบรมการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดอบรมใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) สำหรับหน่วยงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ได้กล่าวเปิดงานอบรม และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ตลอดจนทิศทางการพัฒนาระบบ Biz Portal ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะยกระดับการให้บริการเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Fully Digital) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายพื้นที่ให้บริการไปยังต่างจังหวัดให้มากขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ สามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้นกว่า 700 คน

         รายละเอียดการจัดอบรม

         วันที่ 9 กันยายน 2564 อบรมการใช้งานระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

         1) กลุ่มหน่วยงานที่พัฒนาใบอนุญาตที่ยังไม่มีระบบให้บริการ ซึ่งจะใช้ระบบ Biz Portal ตลอดทั้งกระบวนงาน ได้แก่ กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรุงเทพมหาคร

         2) กลุ่มหน่วยงานที่พัฒนาใบอนุญาตที่มีระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ หรือมี e-Service ให้บริการอยู่แล้ว ซึ่งได้เชื่อมโยงกับระบบ Biz Portal และใช้ระบบของหน่วยงานเอง ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมปศุสัตว์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา

         วันที่ 10 กันยายน 2564 อบรมการใช้งานระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตในการให้บริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
โดยกรมสรรพสามิตได้ให้บริการผ่านระบบ Biz Portal ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมาตั้งแต่ พ.ศ. 2562 และต่อมาได้เชื่อมโยงระบบปฏิบัติงานกับระบบ Biz Portal เพิ่มเติม และยกระดับการให้บริการให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่งจะพร้อมเปิดให้บริการได้ เมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จมีผลใช้บังคับ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จมีผลใช้บังคับในกันยายน 2564 ซึ่งในการนี้ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต (นางสิริพร ธนนันทนสกุล) ได้กล่าวถึงนโยบายและทิศทางการพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล โดยกรมสรรพสามิตจะมุ่งเน้นการให้บริการสู่การเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการมากที่สุด

         วิทยากร ประกอบด้วย

         1. นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 1 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
         2. นางวณิสรา สุขวัฒน์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.
         3. นายไพโรจน์ ชูเชิดดวงทินกร ผู้เชี่ยวชาญ 1 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
         4. นายจรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต
         5. นางสาวณัฐพร สันธนะวิทย์ บริษัทที่ปรึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร.
         6. นายประดิษฐ์ ศรีบุญ บริษัทที่ปรึกษาของกรมสรรพสามิต

         การนำเสนอแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 1 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

         - หลักการสำคัญของการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ คือ การทำให้ภาคธุรกิจสามารถทำธุรกรรมกับภาครัฐได้แบบ “เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และออนไลน์” โดยแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ มีเป้าหมายหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความยาก           - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) หากมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการ จะนับระยะเวลาการให้บริการนั้นเป็นเพียง 0.5 วัน 2) การลดความเหลื่อมล้ำ 3) โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 4) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

         การนำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบ Biz Portal โดย นางวณิสรา สุขวัฒน์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.

         - ระบบ Biz Portal ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยในปี พ.ศ. 2564 ได้ขยายผลและยกระดับการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มกลางในการอนุมัติอนุญาตแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ 20 ใบอนุญาต เพิ่มเติม 3 Smart Functions (Smart Link Smart Decision Smart Warning) รวมทั้งขยายพื้นที่ให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบในต่างจังหวัด สำหรับในปี พ.ศ. 2565 ได้วางแผนในการขยายผลและยกระดับการพัฒนาการอนุมัติอนุญาตแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มเติมอีก 40 ใบอนุญาต รวมถึงพัฒนา Dashboard เพื่อรายงานสถิติข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ และ Integrate Data กับฐานข้อมูลอื่น

         นอกจากนี้ การอบรมได้แสดงให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงหน้าจอการใช้งานระบบ Biz Portal ทั้งสำหรับผู้ยื่นคำขอ และสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ลงนาม
รวมทั้งภาพรวม และหน้าจอของระบบการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตด้วย

         ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานมีสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ การสมัคร Digital ID การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เพื่อเตรียมการสำหรับการใช้งานระบบทดสอบเสมือนจริง โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งกำหนดทดสอบให้ทราบต่อไป