ก.พ.ร. ลงนาม MOU นำร่องการพัฒนามาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ

แชร์หน้านี้

ก.พ.ร. ลงนาม MOU นำร่องการพัฒนามาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ

         เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นางกิตติยา คัมภีร์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการนำร่องการพัฒนามาตรฐานบริการดิจิทัล
ภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กรมสรรพากร และกรมการจัดหางาน เพื่อเป็นต้นแบบในการยกระดับบริการประชาชนสู่ Digital Service อย่างมีมาตรฐานและเป็นรูปธรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

         โครงการนำร่องการพัฒนามาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการนำร่องมาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ และพัฒนาบริการดิจิทัลที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ บริการชำระภาษีเงินได้ (บุคคลธรรมดา) ของกรมสรรพากร และบริการจัดหางาน ของกรมการจัดหางาน ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) มาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ ตลอดจนนำผลที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้เป็นมาตรฐานกลางสำหรับบริการดิจิทัลภาครัฐอื่นๆ


กลุ่มสื่อสารฯ /จัดทำ