สำนักงาน ก.พ.ร. หารือแนวทางบูรณาการบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อภาคธุรกิจ

แชร์หน้านี้


         นางกิตติยา คัมภัร์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการ งานบริการด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และการขอใช้ไฟฟ้า เพื่อให้บริการประชาชนผ่านระบบ  Biz Portal ระบบกลางในการขอเริ่มต้นธุรกิจ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานกรุงเทพมหานคร และสำนักงาสนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร.


กลุ่มสื่อสารฯ /จัดทำ