ก.พ.ร. เปิดศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน (Government Service Point)

แชร์หน้านี้

         เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน (Government Service Point) ณ อาคาร A ชั้น 2 ศูนย์การค้าธัญญา พาร์ค ศรีนครินทร์ โดยมี นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางกิตติยา คัมภีร์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร.  ผู้บริหารศูนย์การค้าธัญญา พาร์ค  และหัวหน้าส่วนราชการ  โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน คือ บริษัท ธัญวิลล์ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม และหน่วยงานของรัฐที่มาร่วมให้บริการประชาชน ได้แก่ สำนักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน กรมการขนส่งทางบก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)

         นายชูเกียรติ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า ศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชนแห่งนี้เป็นจุดรวมงานบริการของรัฐจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการจากรัฐให้แก่ประชาชน โดยมีการให้บริการประชาชนที่เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น โดยศูนย์บริการร่วมแห่งนี้เปิดให้บริการ 7 วันต่อสัปดาห์ ถือเป็นการลดความยุ่งยากในการขอรับบริการ และเป็นการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกได้ดียิ่งขึ้น

         สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้าตามนโยบายรัฐบาล โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐแบบทุกที่ทุกเวลา โดยในปี พ.ศ. 2559 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการจากศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้าเป็น ศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน ด้วยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการขยายศูนย์บริการร่วมไปยังแหล่งชุมชนอื่น ๆ


กลุ่มสื่อสารฯ /จัดทำ