สำนักงาน ก.พ.ร. รับรางวัลการนำหน่วยงานเปลี่ยนผ่าน ไปสู่ IPv6 ประจำปี 2559

แชร์หน้านี้


alt          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับรางวัลการนำหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6  จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6 โดยมีนางกิตติยา คัมภีร์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลฯ ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
alt
          กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ในการกำกับดูแล บริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย และรับผิดชอบการขอหมายเลข IPv6 จาก APNIC ให้กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ 4 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการให้บริการ และการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้งาน IPv6 โดยมุ่งเน้นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และพลักดันการใช้งาน IPv6 ในวงกว้างแก่ประชาชนทั่วไปให้ข้อมูลเข้าถึงผู้ที่มีความสนใจ

            ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้เชิญชวนหน่วยงานเข้าร่วมประกวดรางวัลการนำ
หน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดรางวัล ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการที่รองรับ IPv6 ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และโดเมนเนม (DNS) และได้จัดงาน IPv6 ประจำปี 2559 ขึ้น ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 การนำเสนอกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการรายงานความก้าวหน้าของ IPv6 พร้อมทั้งนำเสนอเทคโนโลยีเครือข่าย IPv6 ที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย

          สำหรับ IPv6 (Internet Protocol Version 6) คือ Internet Protocol (IP) รุ่นล่าสุดของอินเทอร์เน็ต ที่ออกแบบมาเพื่อแทนที่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตปัจจุบัน ซึ่งเป็น IPv4 (Internet Protocol Version 4) เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่อินเทอร์เน็ตและจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ ความต้องการสำหรับที่อยู่ IP ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ IPv6 ยังช่วยบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากจำนวนที่จำกัดของที่อยู่ที่มีให้บน IPv4 ได้อีกด้วย

          อนึ่ง หน่วยงานที่ได้รับรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 118 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 50 หน่วยงาน หน่วยงานภาคการศึกษา 50 หน่วยงาน องค์การมหาชน 7 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 10 หน่วยงาน หน่วยงานตามแผนปฏิบัติการฯ 1 หน่วยงาน และมีการมอบรางวัล IPv6 Pioneer Ready Award (Banking) ให้กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด้วย สำหรับการพัฒนาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนไปใช้ IPv6 อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการผลักดันจากบุคลากรด้าน ICT ทั้งจากภาครัฐและเอกชนจะเป็นการร่วมมือกันดำเนินการให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และนำประเทศก้าวเข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สลธ.) /ข้อมูล &ภาพ
ภัทรพร (สลธ.) /รายงาน

กลุ่มสื่อสารฯ /จัดทำ