ก.พ.ร. จัดเสวนาชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง“ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

แชร์หน้านี้


         สำนักงาน ก.พ.ร. จัดเสวนาชุมชนนักปฏิบัติเรื่อง “ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองให้ระบบการทำงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ลดขั้นตอน ระยะเวลาทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลของประชาสังคมสะดวกรวดเร็ว โดยมี นางกิตติยา คัมภีร์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางมาลี ภิรมย์จิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนากรุงเทพ” นางตวงรัตน์ จันทร์ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน บรรยายในหัวข้อ “ความท้าทายในการให้บริการกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” และ นางกัลป์ยาณ์ ภูวนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ก.พ.ร. บรรยายในหัวข้อ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ” ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

         โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์กรและตนเองให้กับข้าราชการและประชาชนที่สนใจ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของประเทศให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ที่สะดวกเหมาะสมกับการใช้งาน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่ www.opdcacademy.com ซึ่งมีหลักสูตรที่น่าสนใจอาทิ หลักสูตร 9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (mini MPM) หลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจแนวใหม่ (mini MBA) หลักสูตรการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น


กลุ่มสื่อสารฯ /จัดทำ