หน่วยงานภาครัฐร่วมรับฟังและแสดงความเห็นการสมัครรางวัลประเภทยกระดับอำนวยความสะดวก

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ (รางวัล ลด ละ เลิก) เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับรางวัลดังกล่าว โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หน่วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

         รางวัลบริการภาครัฐสาขายกระดับการอำนวยความสะดวกฯ เป็นรางวัลประเภทใหม่ที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนายกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยแสดงถึงการพัฒนาการอนุมัติ อนุญาต ใน 8 ประเด็น ได้แก่ 1) การแก้ไขกฎหมาย กฎ  2) การยกเลิก/ลดสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน 3) การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียม 4) การลดขั้นตอนการให้บริการ 5) การลดระยะเวลาการให้บริการ 6) การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต 7) การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ 8) อื่น ๆ รวมทั้งวัดผลลัพธ์การดำเนินการให้บริการที่เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง

         ในการประชุมหลายหน่วยงานให้ความสนใจต่อแนวทางการสมัครรางวัล รวมถึงร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเกณฑ์การพิจารณารางวัลด้วย

         ทั้งนี้ หน่วยงานที่สนใจสมัครรางวัลดังกล่าว สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/  ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

         สนใจรับชมเทปย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/Qb5T03T8kLcกลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ