กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขับเคลื่อนการบริการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบในปี 2564

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นำโดยนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าพบผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ และนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

         โดยมีประเด็นการดำเนินการร่วมกันที่สำคัญ ดังนี้

         1. การดำเนินการต่อเนื่อง - การให้บริการขออนุญาตกิจการสถานพยาบาล (คลินิกและโรงพยาบาล) อยู่ระหว่างเตรียมการเปิดใช้ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่เปิดให้บริการยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมผ่านออนไลน์บนระบบ Biz Portal แล้ว พร้อมทั้งเสนอให้เป็นงานบริการนำร่องที่จะนำเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

          2. การดำเนินการตามแผนการพัฒนาระบบ Biz Portal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

              ส่วนที่ 1 การเพิ่มเติมงานบริการเพื่อให้บริการแบบ Fully Digital ผ่านระบบ Biz Portal จำนวน 4 งานบริการ คือ

                       1) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม)
                       2) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง)
                       3) ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ
                       4) ใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ

              ส่วนที่ 2 การขยายพื้นที่ให้บริการสำหรับงานบริการที่มีความพร้อมไปต่างจังหวัด โดยได้คัดเลือกงานบริการ 2 กลุ่ม คือ

                       1) กิจการสถาพยาบาล (คลินิกและโรงพยาบาล)
                       2) กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

         โดยใช้กลไกของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต เป็นตัวกลางในการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบต่อไป

         นอกจากนี้ผู้บริหารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังได้มอบนโยบายในการผลักดันงานบริการทั้งหมดของกรมให้เป็นดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จครอบคลุมทุกพื้นที่ และพร้อมเชื่อมโยง บูรณาการการทำงานในรูปแบบดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ