นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้การต้อนรับ Mr. Joshua D. Bull (โจชัว ดี. บูลล์) เจ้าหน้าที่การค้าและการลงทุน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งใหม่

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ให้การต้อนรับ Mr. Joshua D. Bull (โจชัว ดี. บูลล์) เจ้าหน้าที่การค้าและการลงทุน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ.ร. และต่อมาได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา Digital Government และข้อเสนอTen for Ten (10 for 10) กับนายณัฏฐา พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งได้ชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นที่คณะฯ ให้ความสนใจ ได้แก่ ข้อมูลการพัฒนาระบบ Biz Portal และการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและการติดตามความก้าวหน้าของข้อเสนอ 10 for 10

         ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของระบบ Biz Portal ที่ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานตั้งแต่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน การพัฒนาในเชิงเทคนิคเพื่อให้เป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานของประชาชน จนถึงการปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อให้รองรับกับการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล และได้กำหนดเป้าหมายในการขอใบอนุญาตที่เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ได้ 100 ใบอนุญาต ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ได้กล่าวถึงการดำเนินการตามข้อเสนอ 10 for 10 ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยสำหรับนักลงทุนต่างประเทศ และผลักดันอันคับคะแนน Ease of Doing Business ให้สูงขึ้น ซึ่งคณะฯ มีความเห็นว่าการพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และความตระหนัก ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเลือกรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง คือ การยืนยันตัวตนภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัย รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งทางคณะฯ สามารถนำไปประมวลร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย และแสดงเจตจำนงว่าพร้อมทำงานร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในการขับเคลื่อน Digital Government และข้อเสนอ 10 for 10 ต่อไป


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ