นปร. รุ่นที่ 13 ลงพื้นที่สัมภาษณ์หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาภาพลักษณ์ระบบราชการ

แชร์หน้านี้         เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ข้าราชการในโครงการ นปร.รุ่นที่ 13 กลุ่ม Re-branding พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาตรา Thailand Trust Mark เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าไทย และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตราของเลิศรัฐ โดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

         Thailand Trust Mark เป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2563 สาขาบริการภาครัฐ โดยเป็นตราที่สร้างภาพลักษณ์และส่งมอบความเชื่อมั่นให้กับสินค้าไทยในเวทีโลก สร้างการรับรู้ ตลอดจนช่วยสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

         ด้วยการมองกลยุทธ์อย่างครบวงจร ทำให้ตรา Thailand Trust Mark และในปัจจุบันมีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครรับตราอย่างต่อเนื่อง โดยการทำงานเริ่มจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เข้าใจถึงแก่นของงาน หรือ Core business มีการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าไทย เพื่อส่งมอบคุณค่าและสร้างการรับรู้ผ่านการเล่าเรื่อง (Story telling)

         การส่งมอบคุณค่าที่ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ดังที่กล่าวมานี้ ส่งให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น และให้ความสนใจ ทั้งในการสมัครใหม่ การพยายามผลักดันตัวเองให้ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไข ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลที่เกิดจากการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในการให้บริการอย่างครบวงจรนี้ Thailand Trust Mark ยังได้มีบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในส่วนต่างๆ อีกด้วย

         ซึ่งจากบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงาน นปร.รุ่นที่ 13 จะนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตราเลิศรัฐ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาภาพลักษณ์ระบบราชการต่อไปกลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ