การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ได้ประชุมครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ได้ประชุมครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ เป็นประธานในการประชุม

สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

         1. เห็นชอบกับร่างแนวทางการขับเคลื่อนระบบการเงินและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพและผู้แทน อ.ก.พ.ร. ได้แก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ได้ไปปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของที่ประชุม เช่น การเพิ่มแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของ อปท. การเพิ่มเติมแนวทางการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. การมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของการกำกับดูแลตนเองในเรื่องควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง มากขึ้น เป็นต้น และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

         2. รับทราบความก้าวหน้าแนวทางการจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ โดยเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนเกี่ยวกับคำนิยามให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลระหว่างหน่วยงานและ และเห็นควรให้ที่ประชุมร่วมกันนำเสนอแนวคิดในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายไปพลางก่อนในระหว่างที่กำลังรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจทำให้สามารถวิเคราะห์เพื่อเกิดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในเบื้องต้นด้วย


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ