กระทรวงยุติธรรมพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา e-Service สำหรับให้บริการประชาชน และการเชื่อมโยงงานบริการกับระบบ Citizen Portal

แชร์หน้านี้

        
          เมื่ออวันที่ 5 มกราคม 2564 ปลัดกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ได้เป็นประธานในการประชุม “การพัฒนางานบริการ e-Service และงานบริการสำหรับให้บริการบนระบบ Citizen Portal ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงยุติธรรม” ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) นำโดย นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบของสำนักงาน ก.พ.ร. (นายชัยณรงค์ โชไชย) โดยมีผู้แทนกรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุนยุติธรรม ภารกิจคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทำงาน e-Service เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระทรวงยุติธรรมของสำนักงาน ก.พ.ร. และคณะผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ Citizen Portal เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการให้บริการ e-Service ของกระทรวงยุติธรรม สำหรับให้บริการประชาชน พร้อมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินการในการพัฒนางานบริการเพื่อให้บริการในระบบ Citizen Portal ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางและเพิ่มความสะดวกในการให้บริการประชาชนได้มากขึ้นตามมิติ “รู้ ยื่น จ่าย รับ”

         ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมพิจารณางานบริการ e-Service ที่เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีความเห็นว่างานบริการและข้อมูลของกระทรวงส่วนใหญ่ เป็นงานบริการและข้อมูลที่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนด้านกระบวนการยุติธรรม โดยกระทรวงยุติธรรมมีความยินดีที่จะร่วมพัฒนางานบริการต่าง ๆ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐทั้งที่เป็นตัวชี้วัดของกรมหรืองานบริการอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงเพื่อให้บริการในระบบ Citizen Portal ได้ โดยในเบื้องต้นอาจมีงานบริการที่มีความพร้อมและสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงได้ คือ

         - กองทุนยุติธรรมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
         - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประชาชนที่ตกเป็น "ผู้เสียหาย " ในคดีอาญา และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
         - กรมบังคับคดี การตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลาย

          ซึ่งงานของกระทรวงยุติธรรมเป็นงานบริการที่ให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้าง และเป็นงานบริการที่หน่วยงานได้มีการพัฒนาไว้แล้ว ในการดำเนินการหากต้องมีการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สามารถให้บริการผ่านระบบออนไลน์แก่ประชาชนได้อย่างสะดวกมากขึ้น กระทรวงก็มีเป้าหมายที่จะเร่งดำเนินการเพื่อรองรับการปรับปรุงระเบียบไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนดังกล่าว

         ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. ในการพัฒนางานบริการ e-Service ตามปฏิทินและแผนการดำเนินงานตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถให้บริการได้โดยเร็ว ตามกรอบเวลาในแผนการดำเนินงานข้างต้น ซึ่งคาดว่าจะมีบริการด้านระบบงานยุติธรรมที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Citizen Portal ซึ่งเป็นระบบกลางในการให้บริการประชาชนได้ในเดือนมีนาคม 2564 อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ