อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0

แชร์หน้านี้


ประธานอนุกรรมการ

รองประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
นายทวารัฐ  สูตะบุตร อนุกรรมการ
นายนฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์ อนุกรรมการ
นายเบญจรงค์  สุวรรณคีรี อนุกรรมการ
นายพีรพิชญ์  วงศ์วัฒนศานต์ อนุกรรมการ
นายรณภพ  ปัทมะดิษ อนุกรรมการ
นายรุ่งโรจน์  รังสีโยภาส อนุกรรมการ
นายศักดิ์  เสกขุนทด อนุกรรมการ
นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ อนุกรรมการ
นายโสภณ  ราชรักษา อนุกรรมการ
นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ อนุกรรมการ
นายเอก  อะยะวงศ์ อนุกรรมการ
นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 อำนาจหน้าที่

    1. ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการขับเคลื่อนประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 และระบบราชการ 4.0
ไปสู่การปฏิบัติ และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

    2. วางแนวทางการปรับเปลี่ยนกลไกและระบบการทำงานเพื่อขับเคลื่อนระบบราชการให้เป็นไปตาม มาตรา 258 ข ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

    3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐตามแนวทางที่ได้กำหนด

    4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    5. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย

40

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลปี 2019 ของ IMD ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 4...