อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการและการประกอบธุรกิจ

แชร์หน้านี้

เลขาธิการ ก.พ.ร. ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาสมาคมธนาคารไทย อนุกรรมการ
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์ อนุกรรมการ
นายพงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล อนุกรรมการ
นายมานะ  นิมิตรมงคล อนุกรรมการ
นางเมธินี  เทพมณี อนุกรรมการ
นายรณภพ  ปัทมะดิษ อนุกรรมการ
นายวิสิฐ  ตันติสุนทร อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1. การปฏิบัติราชการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

    2. ให้คำปรึกษาแนะนำและข้อเสนอแนะ ให้ส่วนราชการมีการดำเนินงานตามแนวทางของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

    3. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานตามรายงานผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก รวมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงายของรัฐให้มีการดำเนินงานตามแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว

    4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    5. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้
 
    5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย