อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ

แชร์หน้านี้

เลขาธิการ ก.พ.ร. ประธานอนุกรรมการ
นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล  รองประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย อนุกรรมการ
นายกิตติ  ตั้งจิตรมณีศักดา อนุกรรมการ
นายนรชิต  สิงหเสนี อนุกรรมการ
นายภูมินทร์  หะรินสุต อนุกรรมการ
นายมานะ  นิมิตรมงคล อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1. กำหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการส่งเสริมการบริหารและ การปฏิบัติราชการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วย การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

    2. ให้คำปรึกษา แนะนำ และข้อเสนอแนะให้ส่วนราชการมีการดำเนินงานตามแนวทางของกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

    3. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก รวมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐให้มีการดำเนินการตามแนวทางมาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว

    4. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนภาคส่วนอื่น มาชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน หรือจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

    5. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสม
 
    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย