อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน

แชร์หน้านี้

คุณพรทิพย์ จาละ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ. อนุกรรมการ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี อนุกรรมการ
นายกมลชัย  รัตนสกาววงศ์ อนุกรรมการ
พลเอกประพาฬ  กุลพิจิตร อนุกรรมการ
นายพงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล อนุกรรมการ
นายมนุชญ์  วัฒนโกเมร อนุกรรมการ
นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์ อนุกรรมการ
นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

    1.  พิจารณาตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดจากการใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และแจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทราบ

    2.  พิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

    3.  เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

    4.  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    5.  เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย