อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน

แชร์หน้านี้

นายปกรณ์  นิลประพันธ์ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี อนุกรรมการ
นายกมลชัย  รัตนสกาววงศ์ อนุกรรมการ
นายนพดล   เภรีฤกษ์ อนุกรรมการ
นางสาวพัชรวรรณ  นุชประยูร อนุกรรมการ
นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์ อนุกรรมการ
นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ อนุกรรมการ
นายศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

    1. พิจารณาตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดจากการใช้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายหรือกฎ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ.ร. แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใด ของรัฐทราบ

    2.  พิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

    3.  เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายหรือกฎ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

    4.  เสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งแนะนำให้ผู้มอบอำนาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขการมอบอำนาจให้ถูกต้อง และกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการมอบอำนาจ ตามที่เห็นสมควร

    5.  เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนภาคส่วนอื่น มาชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน หรือจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

    6.  แต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสม

    7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย