อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ

แชร์หน้านี้

นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง   อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ. อนุกรรมการ
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุกรรมการ
นายวีระศักดิ์  เครือเทพ อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1.  ศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบการเงิน การคลัง และการงบประมาณให้รองรับกับ การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ

    2.  ศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายวิธีการงบประมาณ กฎหมายการเงินการคลัง และ การบัญชีภาครัฐ ตลอดจนกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารเศรษฐกิจ และการให้บริการสังคมของภาครัฐ

    3.  พิจารณาปรับปรุงระบบการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลการใช้จ่ายทรัพยากรภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการ

    4.  เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนภาคส่วนอื่น มาชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน หรือจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

    5.  แต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสม

    6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย