อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ

แชร์หน้านี้

นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง   อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อนุกรรมการ
นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ อนุกรรมการ
นายศิริ  การเจริญดี อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1.  พิจารณาปรับปรุงระบบการเงินและการงบประมาณให้รองรับกับการพัฒนาระบบราชการ

    2.  พิจารณาปรับปรุงกฎหมายวิธีการงบประมาณ กฎหมายการเงินการคลัง และการบัญชีภาครัฐ ตลอดจน
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารเศรษฐกิจ และการให้บริการสังคมของภาครัฐ

    3.  พิจารณาปรับปรุงระบบการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลการใช้จ่ายทรัพยากรภาครัฐ
เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการ

    4.  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    5.  เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย