อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ

แชร์หน้านี้

นายเทวินทร์  วงศ์วานิช ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง   อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุกรรมการ
นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ อนุกรรมการ
นายปิติ  ตัณฑเกษม อนุกรรมการ
นางสาวเพ็ญจันทร์  จริเกษม อนุกรรมการ
นายศิริ  การเจริญดี อนุกรรมการ
นายสรร  วิเทศพงษ์ อนุกรรมการ
นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1.  พิจารณาปรับปรุงระบบการเงินและการงบประมาณให้รองรับกับการพัฒนาระบบราชการ

    2.  พิจารณาปรับปรุงกฎหมายวิธีการงบประมาณ กฎหมายการเงินการคลัง และการบัญชีภาครัฐ ตลอดจน
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารเศรษฐกิจ และการให้บริการสังคมของภาครัฐ

    3.  พิจารณาปรับปรุงระบบการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลการใช้จ่ายทรัพยากรภาครัฐ
เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการ

    4.  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    5.  เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย