อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม

แชร์หน้านี้

นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
นายชล  บุนนาค อนุกรรมการ
นางถวิลวดี  บุรีกุล อนุกรรมการ
นางสาวธีรดา  ศุภะพงษ์ อนุกรรมการ
นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม อนุกรรมการ
นายมีชัย  วีระไวทยะ อนุกรรมการ
นางวิลาสินี  พิพิธกุล อนุกรรมการ
นางสาวสุดสวาสดิ์  ดวงศรีไสย์ อนุกรรมการ
นายสุนิตย์  เชรษฐา อนุกรรมการ
นาวสาวอภิญญา  สิระนาท อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1. กำหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาและส่งเสริมให้ส่วนราชการ ระดับต่าง ๆ มีการบริหารภาครัฐระบบเปิด เพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สุขและตอบสนองความต้องการของประชาชน

    2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะ และส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ นำแนวคิดและวิธีการบริหารภาครัฐระบบเปิด เพื่อปรับระบบราชการสู่การบริหารภาครัฐระบบเปิด ตามแนวทาง มาตรการ และวิธีการที่กำหนด

    3. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนภาคส่วนอื่น มาชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน หรือจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

    4. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสมี้

    5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย