อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

แชร์หน้านี้

นางจุรี  วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
นางสาวทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ อนุกรรมการ
นายเทพ  หิมะทองคำ อนุกรรมการ
นางนิชา  หิรัญบูรณะ ธุวธรรม อนุกรรมการ
นายมีชัย  วีระไวทยะ อนุกรรมการ
นายวสันต์  ภัยหลีกลี้ อนุกรรมการ
นางสุรางค์  เปรมปรีดิ์ อนุกรรมการ
นางสาวอรพินท์  สพโชคชัย อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1. กำหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพัฒนาและส่งเสริมให้ส่วนราชการระดับต่าง ๆ
มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือการบริหารราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินตามความเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชน

    2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะ และส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐนำแนวคิดและวิธีการบริหารราชการที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไปดำเนินการ เพื่อปรับระบบราชการสู่การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตามแนวทาง มาตรการ และวิธีการที่กำหนด

    3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    4. เรียกให้ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐจัดส่งเอกสาร  ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย