สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ครั้งที่ 4/2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยได้มีการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ได้แก่

         - การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)
         - การประเมินความคุ้มค่าในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
         - การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
         - การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         - การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กรณีพ้นกำหนดระยะเวลา 150 วัน


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ