อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ

แชร์หน้านี้

นายธงทอง  จันทรางศุ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ  ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
นายจาดุร  อภิชาตบุตร อนุกรรมการ
นางทองอุไร  ลิ้มปิติ อนุกรรมการ
นายนรชิต  สิงหเสนี อนุกรรมการ
นายปรัชญา  เวสารัชช์ อนุกรรมการ
นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ อนุกรรมการ
นายพสุ  โลหารชุน อนุกรรมการ
นางเมธินี  เทพมณี อนุกรรมการ
นางรัชต์วรรณ  กาญจนปัญญาคม อนุกรรมการ
นางสาววรชยา  ลัทธยาพร อนุกรรมการ
นายวิเชียร  จึงวิโรจน์ อนุกรรมการ
นางสาวอรพินท์  สพโชคชัย อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1. กำหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการส่งเสริม พัฒนาวิธีการบริหารราชการ การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารงานตามแนวทางของวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    2. ให้คำปรึกษา แนะนำ และข้อเสนอแนะให้ส่วนราชการมีการบริหารงานตามแนวทางของวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ

    3. พิจารณาเกณฑ์ กระบวนการตัดสิน และพิจารณาให้รางวัลสำหรับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่มีการพัฒนาวิธีการบริหารราชการ การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ

    4. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนภาคส่วนอื่น มาชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน หรือจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

    5. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสม

    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย