อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

แชร์หน้านี้

นายธงทอง  จันทรางศุ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ  ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
นายจาดุร  อภิชาตบุตร อนุกรรมการ
นางทองอุไร  ลิ้มปิติ อนุกรรมการ
นายบัณฑิต  นิจถาวร อนุกรรมการ
นายปรัชญา  เวสารัชช์ อนุกรรมการ
นายพงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล อนุกรรมการ
นางรัชต์วรรณ  กาญจนปัญญาคม อนุกรรมการ
นายวิศิษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ อนุกรรมการ
นายสุธรรม  ส่งศิริ อนุกรรมการ
นายอนุสรณ์  ธรรมใจ อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1. กำหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการส่งเสริม พัฒนาวิธีการบริหารราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารงานตามแนวทางของวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556

    2. ให้คำปรึกษาแนะนำและข้อเสนอแนะให้ส่วนราชการมีการบริหารงานตามแนวทางของวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

    3. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใช้เพื่อให้มีความพร้อมในการผลักดันให้เป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง และจัดให้มีการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

    4. พิจารณาเกณฑ์และกระบวนการตัดสินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการให้รางวัลกับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

    5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    6. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย