คณะทำงานขับเคลื่อนและขยายผลการให้บริการหรือการทำงานบนระบบออนไลน์ (e-Service) ในส่วนราชการ ของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าพบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร และผู้บริหารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. คณะทำงานขับเคลื่อนและขยายผลการให้บริการหรือการทำงานบนระบบออนไลน์ (e-Service) ในส่วนราชการ ของสำนักงาน ก.พ.ร. นำทีมโดยรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางนันทนา ธรรมสโรช) ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ( นางสาววิริยา เนตรน้อย) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ (นางสาวดารณี เกิดประดิษฐ์) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าพบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายสมคิด จันทมฤก) และผู้บริหารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

         วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

          งานบริการเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

          1. งานบริการ Agenda
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอเสนองานบริการ Agenda ใหม่ คือ “ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID” ซึ่งระบบ Digital ID จะรองรับการยืนยันตัวตนของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับบริการต่าง ๆ ของรัฐและเอกชนโดยมีมาตรฐานและแนวทางตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด และให้กรมการปกครองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งจะใช้ข้อมูลพื้นฐานจากหมายเลขบัตรประชาชน นำมาใช้เป็น National Digital ID ในระยะต่อไป จะพัฒนาให้ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเชื่อมโยงไปยังภารกิจการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนางานบริการ Agenda “ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID” เป็นรูปธรรม กรมการปกครองจะวางแผนการดำเนินงานในระยะยาว กำหนดระยะเวลาและเป้าหมาย โดยจัดทำเป็นแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณต่อไปจนแล้วเสร็จ

          2. งานบริการที่พัฒนาต่อยอดหรือยกระดับการให้บริการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบเบ็ดเสร็จ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในการกำหนดให้งานบริการเป็นตัวชี้วัดและได้มอบหมายให้แต่ละกรมคัดเลือกงานบริการ โดยมอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวม เสนอต่อปลัดกระทรวงพิจารณา โดยสรุปงานบริการดังนี้

          (1) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
          (2) กรมการปกครอง – การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
          (3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น – การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
          (4) กรมที่ดิน – การยื่นคำขอผ่านระบบ onlineเพื่อการจดทะเบียนนิติกรรมและรางวัดที่ดิน
          (5) กรมโยธาธิการและผังเมือง – ยื่นคำร้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผังเมืองรวม โดยจะพัฒนาระบบให้เป็น e-Form เชื่อมข้อมูลกับระบบ Digital ID ของกรมการปกครอง
          (6) กรมการพัฒนาชุมชน – กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย และเสนอการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยได้จัดทำระบบ Smart Survey
          (7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย – การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (Open Data) โดยกรมจะดำเนินการจัดทำ Data Cleansing จัดทำ Platform กลาง เรื่อง การจัดการภัย และจัดทำ Linkage Center

          ในการนี้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สรุปสาระสำคัญการประชุมและเสนองานบริการตามมติที่ประชุมต่อปลัดกระทรวงและมอบหมายส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเตรียมข้อมูลรายละเอียด และแผนการดำเนินการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการทำ workshop ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เพื่อขับเคลื่อนงานบริการ e-Service ต่อไป
   


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ