สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 2/2563

แชร์หน้านี้        เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         โดยได้มีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

         - การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

         - แนวทางการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

         - การส่งคืนเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL)

         รวมทั้ง หารือแผนการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคต (ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19


กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ