อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform)

แชร์หน้านี้

ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
ประธานสมาคมธนาคารไทย ที่ปรึกษา
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ที่ปรึกษา
นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมศุลกากร อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงาน ป.ย.ป. อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อนุกรรมการ
ผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สํานักงาน ป.ย.ป. ซึ่งผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ย.ป. มอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
ซึ่งได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 อำนาจหน้าที่

    1. กําหนดแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย

    2. ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในระดับสากลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบ แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัล ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของประเทศไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหา

    3. ศึกษาการพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business model) ของระบบแพลตฟอร์ม การค้าดิจิทัลของประเทศไทย

    4. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    5. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือผู้แทนภาคเอกชนมาชี้แจง ข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อมูลที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน หรือจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการ พิจารณา

    6. แต่งตั้งคณะทํางานย่อย หรือมอบหมายบุคคล เพื่อช่วยเหลือการดําเนินงาน ตามความจําเป็นและเหมาะสม

    7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย