อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย(Thailand National Digital Trade Platform)

แชร์หน้านี้

ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
ประธานสมาคมธนาคารไทย ที่ปรึกษา
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ที่ปรึกษา
นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงาน ป.ย.ป. อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมศุลกากร อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อนุกรรมการ
ผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. มอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน ซึ่งได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 อำนาจหน้าที่

    1. กำหนดแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย

    2. ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในระดับสากลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัล ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของประเทศไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหา

    3. ศึกษาการพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business model) ของระบบแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลของประเทศไทย

    4. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    5. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนภาคส่วนอื่น มาชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน หรือจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

    6. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสม

    7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย