สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับธนาคารโลก จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามแนวทางการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับธนาคารโลก จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามแนวทางการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก ใน 3 ด้าน คือ ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ และด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน โดยมี นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน และผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก Mr. Karim Ouled Belayachi (Senior Private Sector Specialist)

         ธนาคารโลกชี้แจงการดำเนินงานของธนาคารโลก ดังนี้

          1. การทำงานของทีมธนาคารโลกแบ่งออกเป็น 2 ทีมหลัก คือ ทีมเก็บข้อมูลเพื่อประเมินจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business Team) และทีมให้คำปรึกษาแนะนำ (Advisory Team) ซึ่งจะทำหน้าที่รับผิดชอบที่เป็นอิสระต่อกัน

          2. การเก็บข้อมูลเพื่อจัดอันดับ Doing Business จะเน้นข้อมูลจากภาคเอกชนเป็นหลัก (Private sector oriented)

          3. การศึกษาของธนาคารโลกจะช่วยชี้ให้เห็นถึงช่องว่างหรือโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น และให้ข้อเสนอแนะทางเลือกและตัวอย่างการดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่ประเทศไทยสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป โดยควรคำนึงถึงข้อดี ข้อด้อย และประโยชน์ที่จะได้รับ

         ด้านการขอใช้ไฟฟ้า นำโดย นายรงค์เพชร เขาเรียง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
จากรายงาน Doing Business 2019 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ในด้านการขอใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างมาก

         -ข้อเสนอแนะการปรับปรุงระยะสั้น ได้แก่ การเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ เพิ่มบริการนัดหมายการตรวจสอบการเดินสายไฟภายในอาคารในระบบบริการออนไลน์ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบการให้บริการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (SLA) อย่างเคร่งครัด และมีการลงโทษหากไม่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการลดค่าใชจ่ายในการวางเงินค้ำประกัน (Security Deposit) และลดค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ (Connection Chart)
         -ในระยะยาว ควรสนับสนุนให้ผู้รับเหมาเดินสายไฟที่ขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้รับผิดชอบการเดินสายไฟภายในอาคาร พิจารณาการใช้ Smart Meter และขยายบริการผ่านระบบออนไลน์สู่ภูมิภาค

         ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ นำโดย นายพูนพงษ์ นัยยาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายเมธา พันธ์พีระพิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานประกันสังคม และนางธัญญรัตน์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ กรมสรรพากร

         -ข้อเสนอระยะสั้น ได้แก่ การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบจดทะเบียนออนไลน์ ปรับลดทุนจดทะเบียน
         -สำหรับระยะยาวควรมีการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในอัตราเดียว (Flat Rate) และการลดค่าธรรมเนียมหากจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น วางแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจดทะเบียนธุรกิจเพื่อรักษาคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส รวมทั้งยกระดับบริการระบบจดทะเบียนออนไลน์ให้เชื่อมโยงและครอบคลุมบริการมากขึ้น

         ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน นำโดย นางสาวรัชนี ด้วงฉิม ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดิน และนางนงลักษณ์ จันทร์ดำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

         -ข้อเสนอระยะสั้น ได้แก่ การพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สิน พัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการโอนทรัพย์สิน ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล
         -ส่วนระยะยาวให้มีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในรูปแบบเอกสารดิจิทัล พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ เช่น การจำนอง การฟ้องร้องในที่ดิน รวมทั้งควรมีการบูรณาการระบบจดทะเบียนให้สามารถดำเนินการได้ทุกที่ พัฒนากลไกการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีบุคคลภายนอกเป็นผู้การพิจารณาค่าเสียหาย และจัดทำข้อมูลที่ดินภาคเอกชนให้สมบูรณ์

         นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกยังแสดงความชื่นชมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในวันนี้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปรับปรุงการบริการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในรายงาน Doing Businessกลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ