สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ครั้งที่ 2/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายปรัชญา เวสารัชช์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยเป็นการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงโครงการ นปร. เกี่ยวกับเป้าหมาย วิธีการ สมรรถนะหลัก เส้นทางการพัฒนา รูปแบบการพัฒนา และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและโลกที่เปลี่ยนไป) ค.ต.ป.ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ