การประชุมชี้แจง การดำเนินโครงการยกระดับ การพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แชร์หน้านี้

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 11.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย

09.30 – 09.45 น.

ความสาเร็จของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา และแนวทางการขยายผลระยะต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

09.45 – 10.15 น.

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และสำนักงาน ก.พ.ร. และปฏิทินการดำเนินงาน
โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร.

10.15 – 11.00 น.

ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
โดย ผู้แทนส่วนราชการ และสำนักงาน ก.พ.ร.

เอกสารประกอบ
การประชุม
วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง