การประชุมเรื่อง ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ…พลิกโฉมนวัตกรรมงานบริการสาธารณะ

แชร์หน้านี้

การประชุมเรื่อง ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ…พลิกโฉมนวัตกรรมงานบริการสาธารณะ

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

09.15 – 09.45 น.

ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
โดย
    - Valerie Cliff, Deputy Regional Director for Asia & the Pacific and  Director of Bangkok Regional Hub
    - เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
    - เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกร่วมกัน

09.45 - 10.15 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการบริการสาธารณะ
โดย Giulio Quaggiotto NESTA, Director of Regional Innovation Center, Thailand

10.15 – 10.30 น.พักรับประทานอาหารว่าง 

11.30 – 12.00 น.

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ “นวัตกรรม ทดลองและพัฒนา เพื่อประชาชน”  

  • การลดอุบัติเหตุรถสาธารณะระหว่างเมืองบนท้องถนน
  • การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกร
  • ชุดข้อมูลสุขภาพและการรักษาสำหรับติดตัวผู้ป่วย
  • ระบบการติดตามผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
  • การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว
  • รายงานตัว 90 วันของแรงงานต่างด้าว
  • การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ถาม-ตอบ
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น.

กิจกรรมระดมสมองและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการนวัตกรรมงานบริการ
ภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562

15.30 - 16.00 น.พักรับประทานอาหารว่าง 


หมายเหตุ 
           1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
           2. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยนวัตกรที่ปรึกษาโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ปี พ.ศ. 2561 - 2562