การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แชร์หน้านี้

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. 
ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงฯ ได้ที่ Link
https://www.facebook.com/OPDCThailand/videos/261488091204453/


08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายปกรณ์ นิลประพันธ์)  
กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

09.15 – 09.45 น.

การชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน) 

09.45 - 10.45 น.

การชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
โดย ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 
(นางศิริเนตร  กล้าหาญ)

10.45 – 11.00 น.พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00 – 12.00 น.การชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด “การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดย ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์

12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.15 น.

การชี้แจงการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดย ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 
(นางศิริเนตร  กล้าหาญ)

14.15 - 14.30 น.พักรับประทานอาหารว่าง 

14.30 – 15.15 น.

การชี้แจงประเด็น “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” 
โดย ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ

15.15 – 15.30 น.ตอบข้อซักถาม (ถ้ามี)


แบบประเมินการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ถาม-ตอบ การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารดาวน์โหลด


หมายเหตุ 
            กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม